محل برگزاری کنفرانس


با توجه به تداخل برنامه های دانشگاه تبریز با زمان برگزاری کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس از تالار وحدت دانشگاه تبریز به مجتمع رفاهی صدرا واقع در تبریز - بلوار استاد شهریار - ابتدای خیابان گلکار انتقال یافت.