دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر به طور رسمی به لیست حامیان علمی کنفرانس پیوست.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر به طور رسمی به لیست حامیان علمی  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.