مرجع مشاوران مالیاتی ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.


مرجع مشاوران مالیاتی ایران به جمع حامیان علمی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.