جهاد دانشگاهی استان آذربایجانشرقی به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.


جهاد دانشگاهی استان آذربایجانشرقی به جمع حامیان علمی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.