سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی به حامبان معنوی کنفرانس پیوست.


سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی به جمع حامیان معنوی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.