دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به لیست حامیان کنفرانس پیوست.


دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی  به طور رسمی به لیست حامیان علمی  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.