مرکز آموزش علمی کاربردی استاندارد تبریز به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.


مرکز آموزش علمی کاربردی استاندارد تبریز به جمع حامیان علمی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی  پیوست.