دکتر ناصر پرتوی دبیر کل انجمن حسابداری ایران به جمع سخنرانان کلیدی کنفرانس پیوست.


دکتر ناصر پرتوی دبیر کل انجمن حسابداری ایران  به  جمع سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست