انجمن حسابداری ایران به لیست حامیان کنفرانس پیوست


انجمن حسابداری ایران به طور رسمی به لیست حامیان علمی  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.