هنر انگیزه بخشی به خود و به دیگران


انگیزه، سوخت ماشین عملکرد انسان است. انسانهای پیروز، قبل از هر چیز بلد هستند چگونه خود را در اوج انگیزه نگهدارند. از سوی دیگر، یکی از اساسی ترین مسئولیتهای مدیران، تامین انگیزه برای کارکنان است. مدیر موفق، کسی است که هم خود و هم کارمندانش را هر روز به اوج انگیزه برساند.
در این سخنرانی کلیدی، اصول انگیزه بخشی به خود و دیگران را از زبان آیدین نامدار خواهید شنید.