پیوستن دانشگاه آزاد واحد ورزقان به جمع حامیان علمی کنفرانس


دانشگاه آزاد واحد ورزقان به طور رسمی به لیست حامیان علمی  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.