پیوستن دانشگاه تبریز به جمع حامیان علمی کنفرانس


دانشگاه تبریز به طور رسمی به لیست حامیان اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پیوست.