چاپ رایگان مقالات کنفرانس در ژورنال های معتبر ISI


در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی   شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی  اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI   و علمی پژوهشی معتبر پشتیبان کنفرانس به صورت رایگان و با هزینه کنفرانس اکسپت و منتشر گردند. لیست مقالات برگزیده که طبق تصمیم شورایعالی کنفرانس برای هر محور 20 مقاله می باشد  10 روز بعد از کنفرانس اعلام خواهد شد و هم زمان دبیرخانه کنفرانس نسب به چاپ مقالات در ژورنال ها اقدام خواهد کرد.