انجمن حسابداران خبره ایران به لیست حامیان افزوده شد


انجمن حسابداران خبره ایران به لیست حامیان علمی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی افزوده شد.

وب سایت انجمن