شورای عالی کنفرانس

 رئیس کنفرانس: دکتر محمد صادق جعفرزاده / دانشگاه آتا تورک ترکیه

دبیر اجرایی: سید سعید رضوی غازانی / سازمان امور مالیاتی کشور

دبیر علمی کنفرانس: دکتر حیدر محمد زاده سالطه / دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس کمیته داوران: دکتر علی اکبر نونهال نهر / دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر شورای عالی کنفرانس: دکترمحمدرضا عباسی استمال / دانشگاه آزاد اسلامی