گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های حسابداری, اقتصاد و مدیریت

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

- کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر توسعه پایدار

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر مدیریت مالی و مدیریت منابع

- موسسات حسابرسی و حسابداری

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و شرکت فعال در این حوزه

- مدیران مالی و مدیران منابع انسانی شرکت های صنعتی

- انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مدیریت و حسابداری

- کارکنان بانک ها و موسسات مالی اعتباری

- کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی

- مدیران كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانها