اهداف علمی برگزاری کنفرانس

کنفرانس با توجه به چشم‌انداز تعریف ‌شده اهداف زیر را دنبال می‌کند :

- بررسی حسابداری مدیریت بر موفقیت مالی سازمانها

- رسیدن به فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری

- ضرورت شناخت علم حسابداري

- نقش حسابداري در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي

- نقش استانداردهای حسابداری مالی در بهبود فرایندها

- شناخت جایگاه حسابداری در ایران

- معرفي، تبيين و تحليل مباني علمي و عملي سياست­گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي

- بررسي نقش و جايگاه بخش خصوصي در سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي ايران

- افزايش بينش و بصيرت علمي در موضوعات كلي و جزئي در حوزه ی مربوطه

- ثبت و سازماندهي نتايج تحقيقات در مجامع علمي داخلي و بين المللي

- معرفي محققان حوزه مربوطه به جامعه علمي داخلي و خارجي

- انگیزش ملی به منظور توجه به امر توسعه پایدار به عنوان محور اصلی توسعه

- برگزاری کارگاه­ های تخصصی در زمینه محورهای کنفرانس

- آشنایی با آخرین دستاوردهای روز علمی و تحقیقاتی حوزه های مربوطه در ایران و جهان

- ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، و پژوهشگران حسابداری

- آشنایی با مفاهیم جدید در حسابداری

- برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای همایش

- ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش جدید به کشور

- تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و انتقال آن به مدیران سازمانی

- معرفي خلاقان این عرصه و مشاوره به جامعه علمي

- شناسایی و معرفی دانش پژوهان ودانشجویان برتردرحوزه مذکور

- آشنایی با آخرین دستاوردهای  روز علمی و تحقیقاتی در ایران و جهان

- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین این عرصه در بهینه سازی فعالیت ها و توجه به مقوله توسعه پایدار