تعرفه های ثبت نام

توجه : بعد از ثبت نام و ایجاد پنل کاربری در سامانه اگرچه دانشجو هستید برای برخورداری از تخفیف دانشجویی کارت دانشجویی خود را در پنل بارگذاری نمایید.

 مقاله دهندگان غیرحضوری :

 

 

 

 

150.000تومان

 ویژه دانشجویان

 

200.000تومان

 ثبت نام کنندگان آزاد

* هزینه ثبت نام غیر حضوری شامل: داوری مقاله ، دریافت گواهینامه  پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه  ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده (اختیاری) ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل می باشد.

هزینه مقاله دوم به صورت آزاد 160.000 تومان و دانشجویی 110.000 تومان می باشد.

هزینه مقاله سوم و سوم به بعد به  صورت آزاد  و دانشجویی 100.000 تومان می باشد.

مقاله دهندگان حضوری :

 

 

 

 

230.000 تومان

ویژه دانشجویان

 

280.000 تومان

ثبت نام کنندگان آزاد

     

* هزینه ثبت نام حضوری شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی حضور در کنفرانس، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه  پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات، هدایای کنفرانس می باشد.

هزینه مقاله دوم به صورت آزاد 180.000 تومان و دانشجویی 130.000 تومان می باشد.

هزینه مقاله سوم و سوم به بعد به  صورت آزاد  و دانشجویی 100.000 تومان می باشد.

هزینه مقاله برای نویسندگان همراه به صورت آزاد 170.000 و به صورت دانشجویی 120.000 تومان می باشد.

 

ثبت نام شرکت کنندگان بدون مقاله : 

 

 

 

 

150.000 تومان

ویژه دانشجویان

 

200.000 تومان

ثبت نام کنندگان آزاد

     

* هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان بدون مقاله شامل: صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه  24 ساعته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات و هدایای کنفرانس می باشد.